Vzdělávání a teambuilding

Školení

Školení a kurzy jsou vhodné zejména v situacích, kdy myslíme spíše na budoucí potenciál než na současné potíže. Jedná se spíše o předávání teoretických znalostí s praktickou ukázkou modelových situací.

Firemní školení

Firemní školení probíhá formou přednášky a patří mezi vhodné doplňky firemního vzdělávání zejména u měkkých dovedností (soft skills). Mezi měkké dovednosti řadíme obecné dovednosti, které jsou hůře měřitelné a jejich změna vyžaduje delší čas. Patří mezi ně schopnosti spojené s osobností člověka.

Například:

 • KOMUNIKACE
 • EMPATIE
 • ASERTIVITY
 • KREATIVITY
 • INTEGRITY TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou schopnosti a dovednosti, které jsou vhodné ke zvládání problémů celé řady nepředvídatelně se měnících požadavků v průběhu celého života. Klíčové kompetence zahrnují celé spektrum našich kompetencí přesahující hranice jednotlivých odborností. Klíčové kompetence nám pomáhají nakládat s odbornými znalostmi či řešit problémy se zaměřením na budoucnost. Jsou výrazem schopnosti člověka chovat se přiměřeně situaci - v souladu sám se sebou.

Struktura klíčových kompetencí

 • KOMUNIKACE A KOOPERACE - schopnost vědomě a aktivně komunikovat, tvůrčím způsobem pracovat ve skupině.
 • UČIT SE PŘEMÝŠLET - schopnost dále rozvíjet proces vlastního učení a myslet systémově v souvislostech.
 • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KREATIVITA - schopnost poznávat problémy a odpovídajícím způsobem je tvořivě řešit.
 • SAMOSTATNOST, VÝKONNOST - schopnost samostatně plánovat, realizovat a kontrolovat průběh prací a jejich výsledky.
 • ARGUMETACE, HODNOCENÍ - schopnost věcně posuzovat vlastní, společné i cizí způsoby práce a výsledky.
 • ODPOVĚDNOST - schopnost přijmout v přiměřeném rámci spoluodpovědnost

Míra klíčových kompetencí

Jednotlivé kompetence mají vrozený a získaný podklad.

 • VLOHY - jsou zděděné a vrozené dispozice pro výkon v určité činnosti. Bez rozvíjení vlohy v dětství může zůstat vloha zakrnělá.(například: hudební sluch)
 • NADÁNÍ - je komplexním souborem, jedná se mimořádně vyvinuté vlohy nebo souhrn specifických vloh. (například: hudební nadání či prostorová představivost)
 • SCHOPNOSTI - jsou vlohy, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním či zkušeností. Netrénovaná vloha může být nerozvinutá.(například: bez tréninku na hudební nástroj zůstane nadání nerozvinuté)
 • TALENT - mimořádně rozvinutá úroveň schopností. (například: matematický, hudební, manuální či výtvarný talent)
 • GENIALITA - je tak mimořádná míra talentu, že vysoce převyšuje všechny ostatní a vede k vytvoření mimořádných děl a výkonů. Je třeba ovšem zdůraznit, že i genialita se musí vytrvale rozvíjet.

Teambuilding | Budování týmu

CÍL: budování vztahů, stmelení kolektivu, zvýšení motivace k týmové spolupráci, pochopení týmových rolí, procvičení týmové spolupráce, posílení důvěry, pocit sounáležitosti se skupinou, zábava a společný zážitek.

PRŮBĚH: Strategické a taktické hry, série na sebe navazujících úkolů podporujících týmovou kooperaci, aktivity zaměřené na řešení problémů, schopnost rychlého rozhodování a hledání nestandardních řešení, individuální, skupinová zpětná vazba, doplňkový soutěžní koncept, libovolná kombinace podílu indoor - outdoor.

IDEÁLNÍ PRO: pro jakékoli pracovní skupiny od 5 do 50 členů, kteří chtějí zlepšit týmovou spolupráci, pro dlouhodobě fungující i nově vzniklé týmy, pro týmy které procházejí stagnací a poklesem výkonu, pro týmy, kde je potřeba stanovit plán rozvoje.

ZAMĚŘENÍ: určení týmových rolí, týmová strategie, týmová komunikace, budování nového týmu, mezitýmová komunikace, oživení dynamiky dlouhodobě fungujícího týmu, silné a slabé stránky týmu, přijímání a poskytování zpětné vazby, překonávání krizových situací, inovace a nestandardní řešení, hledání nových týmových strategií, adaptace na změnu.

MITECO.eu

V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
E-mail: [email protected]

 

Našim cílem je spokojený klient a navázání dlouhodobé spolupráce. Jsme rádi, že našim klientům můžeme poskytnout spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Spolupracujeme se renomovanými společnostmi, kteří svými produkty a službami dotvářejí naši nabídku. Velmi si ceníme, že mezi naše partnery můžeme řadit renomované společnosti jak z oblasti IT a vzdělávání, tak z oblasti ekonomiky a daňového poradenství.