Ekonomické a daňové poradenství

Prověření správnosti uplatňování DPH

 • Ve většině zdravotnických zařízení je prováděna činnost osvobozená od daně z příjmu i od daně z přidané hodnoty a činnost podrobená těmto daním. Vlivem neodborného či nepřesného výkladu daňových zákonů dochází k vyššímu daňovému zatížení v důsledku zásady opatrnosti.
 • Ve většině zdravotnických zařízení dochází proto z důvodu daňové opatrnosti k nedostatečnému účtování DPH a zdravotnická zařízení tím přicházejí o dodatečné volné finanční zdroje.
 • Jednotlivá zdravotnická zařízení mají různě vysoké koeficienty pro odpočet DPH.
 • Při aplikaci skupinového DPH a správnou daňovou optimalizací je zpravidla dosaženo zvýšení celkového koeficientu pro odpočet DPH.

MITECO.eu, a.s. je připraveno odborně spolupracovat při řešení projektu prověřování správnosti uplatňování DPH a využít zkušeností získaných při realizaci obdobných projektů, a to jak z pohledu věcného, časového, tak i metodickému přístupu k řešení.

Provedeme Analýzu stávajícího systému práce s DPH a připravíme doporučení pro budoucí postupy práce s DPH a vytvoření metodiky ve vztahu k novele DPH 2011.

Cíle projektu:

 • nalezení „skrytých“ finančních zdrojů pro poskytování zdravotní péče
 • předložení identifikované úspory DPH
 • příprava metodiky a postupů vedoucích ke zvýšení koeficientu pro odpočet DPH v rámci zákona se zohledněním očekávané novely zákona o DPH
 • proškolení odpovědných pracovníků nemocnice, podpora při implementaci doporučení
 • příprava dodatečného opravného daňového přiznání za období 2008, 2009 a 2010 a podpora při jeho zpracování
 • podpora při jednáních s finančním úřadem
 • v následných obdobích procentuelní úspora, jaká byla získána vlivem dodatečných přiznání k daním

Snižování nákladů ve zdravotnictví

 • V současné době dochází k trvalému hledání postupů zajištění trvalé hospodárnosti poskytování zdravotních služeb a efektivnímu vynakládání zdrojů při zachování vysoké kvality péče o pacienty. Doposud uplatňované modely organizačního zajištění zdravotních služeb zpravidla neumožňují dosáhnout potřebné transparence a úrovně požadované provozně-ekonomické výkonnosti.
 • Omezené možnosti veřejných rozpočtů vyvolávají tlak zřizovatelů organizací poskytující zdravotní služby na ekonomické zefektivnění jejich provozu. Jedním z možných přístupů k řešení této situace je realizace projektů zaměřených na snížení nákladů.
 • Cílem těchto projektů, které jsou realizovány interně nebo ve spolupráci s externím poradcem, je dosáhnout prostřednictvím implementace optimalizačních opatření zaměřených na zefektivnění systému řízení, organizace a procesů významné zlepšení ekonomických výsledků v krátkodobém horizontu bez vynaložení neúměrných dodatečných zdrojů.

MITECO.eu, a.s. je připraveno odborně spolupracovat při řešení projektu na snižování nákladů a využít zkušeností získaných při realizaci obdobných projektů, a to jak z pohledu věcného, časového, tak i metodickému přístupu k řešení.

Klíčem ke snižování nákladů je analýza nákladové struktury a identifikace klíčových strukturálních cost a value driverů. Systematickou optimalizací rozhodujících funkčních a procesních oblastí lze dosáhnout okamžitých efektů ve snížení nákladů, resp. zvýšení provozně-ekonomické výkonnosti (Quick Wins), tak i strategických dlouhodobých efektů.

Významné efekty snížení nákladů je možné na základě zkušeností dosáhnout jednak prostřednictvím optimalizačních opatření implementovaných izolovaně v jednotlivých organizacích poskytujících zdravotní služby, zejména pak ale prostřednictvím optimalizačních opatření, která využívají synergické efekty centralizace řízení a výkonu vybraných činností současně na úrovni více organizací.

 • Nákup materiálu a služeb
 • Organizační zajištění poskytování přímé péče
 • Organizační zajištění řídících a obslužných procesů
 • Facility Management (správa majetku)
 • Správa ICT
 • Uvolnění nepotřebných aktiv
 • Zvýšení objemu zpoplatněných výkonů

Energetické úsporné projekty (EPC)

Odbornost týmu naší společnosti v oblasti energetiky je založena na 3 pilířích:

 • Praktické zkušenosti expertů z manažerských pozic v oblasti utilit v ČR i v zahraničí;
 • Znalosti mezinárodních metodik procesního a projektového řízení energetických projektů a služeb;
 • Referenční projekty pro nejvýznamnější energetické společnosti v ČR (ČEZ, PRE, Pražská teplárenská, MND, Unipetrol, EVČ, MVV Energie, atd.).

Energy Performance Contracting (EPC) je komplexní služba, v rámci které dodavatel navrhne a dodá energeticky úsporná opatření založená na zefektivnění systému výroby, dodávek a distribuce energií.

Financování projektu zajišťuje dodavatel a garantuje klientovi její postupné splácení z finančních úspor tak, aby v každém roce platnosti smlouvy nedošlo z důvodu splácení investice k navýšení celkových výdajů oproti stavu před zahájením projektu.

Dodavatel klientovi garantuje výši snížení nákladů již při výběrovém řízení

MITECO.eu, a.s. je připraveno odborně spolupracovat při řešení EPC projektů a využít zkušeností získaných při realizaci obdobných projektů, a to jak z pohledu věcného, časového, tak i metodickému přístupu k řešení.

MITECO.eu

V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
E-mail: [email protected]

 

Našim cílem je spokojený klient a navázání dlouhodobé spolupráce. Jsme rádi, že našim klientům můžeme poskytnout spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Spolupracujeme se renomovanými společnostmi, kteří svými produkty a službami dotvářejí naši nabídku. Velmi si ceníme, že mezi naše partnery můžeme řadit renomované společnosti jak z oblasti IT a vzdělávání, tak z oblasti ekonomiky a daňového poradenství.